Dusya, the Red Heeler by Alexander Khokhlov
102
Votes