Vidyasagar Setu from princep ghat by Subhrajyoti Saha
0
Votes