Presto, the Belgian shepherd Malinois by Alexander Khokhlov