Presto, the Belgian shepherd Malinois by Alexander Khokhlov
5
Votes