Presto, the Belgian shepherd Malinois by Alexander Khokhlov
7
Votes