Pierre, the Newfoundland Dog by Alexander Khokhlov
7
Votes