Vatnane, Vik i Sogn. Norway by Kjell Vikestad
4
Votes