-16°C at Poland's Baltic Sea by Matthias Dengler
95
Votes